‏صفحه نخست‏
»
‏ بخشنامه ها‏
»
‏اطلاعیه های آموزشی‏
»
‏ثبت نام‏
ثبت نام

ثبت نام

  ماده2: پذیرفته شدگان در آزمو ن ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام وانتخاب واحدهای درسی به واحدهای دانشگاهی ذیربط مراجعه نمایند . در غیر این صورت درشمول متاخرین ثبت نام قرار می گیرند .
        تبصره- در مواردی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجازاست براساس رتبه و نمره کل آزمون تعدادی ازپذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید .
        ماده3: درصورتیکه ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد میتواند با تایید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مرکزی اعلام  نماید .
        تبصره1- حداکثر تاخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع تحصیلی کاردانی (پیوسته وناپیوسته و آموزش معلمان ) و کارشناسی (پیوسته وناپیوسته وآموزش معلمان) یکسال از زمان پذیرش درآزمون ورودی می باشد. مشروط بر اینکه :
     الف)  متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد .
      ب)  هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد .
       ج)  واحددانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . درغیر اینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید .
       د)  مدت تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهی موظف است برای این مدت مرخصی تحصیل صادر نماید.
       ه)  هزینه تأخیر را برابر آخرین دستورالعمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در کلیه شعب کشور ) واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا بصورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند .
       تبصره 2: واحدهای دانشگاهی موظفند  لیست اسامی متاخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آنرا همراه با رسید بانکی مربوط به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند .

          ثبت نام دانشجویان شا غل به تحصیل :
        ماده 4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای ثبت نام و انتخاب  واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند :در صورتی که تأخیر در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود نام نویسی دانشجو با نظر مدیر گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است در این حال مدت تأخیرجزو حد نصاب غیبت دانشجو می شود .
      تبصره : دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده درهر نیمسال برای ثبت نام مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهد داشت لیکن در صورت موافقت شورای  آموزشی واحد دانشگاهی مدت غیبت بارعایت ماده 48 این آئین نامه به عنوان مرخصی  تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد . دراین حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد .
        ماده 5: تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است . مگر برای دوره هایی که رسما مستثنی شده باشد .

       منع تحصیل همزمان:
        ماده 6:  دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش ازیک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش دریک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یادرنظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصیل دریکی ازرشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد .

تاریخ ابلاغ : 1390/12/3
مصوبه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

تعداد بازدید : 46
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد.